Ε.Ο.Σ.Π.

Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Ο.Σ.Π.) είναι Ανεξάρτητος Φορέας (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με τον Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α’ / 23-02-2007) και λειτουργεί βάσει του Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α’ / 29-01-2014). Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο διοριζόμενο άμεσα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Η χρηματοδότησή του είναι ανεξάρτητη και συντελείται μέσω της καταβολής Tέλους εκ μέρους των αερομεταφορέων και των διαχειριστών των συντονισμένων ή με ευκολίες προγραμματισμού αερολιμένων, για κάθε χρονοθυρίδα απογείωσης ή προσγείωσης που έχει εκχωρηθεί από τον Ε.Ο.Σ.Π.

Η αποστολή του Ε.Ο.Σ.Π. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 95/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τους διεθνείς και τοπικούς κανόνες, είναι η παροχή ουδέτερης, διαφανούς και αμερόληπτης υπηρεσίας στους αερομεταφορείς και αερολιμένες, βελτιστοποιώντας τη χρήση της χωρητικότητας στους συντονισμένους και με ευκολίες προγραμματισμού ελληνικούς αερολιμένες. Ο Ε.Ο.Σ.Π. είναι επίσης ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων που χορηγούνται στους αερομεταφορείς.

Η επίσημη έδρα του Ε.Ο.Σ.Π. βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής,  σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με εύκολη πρόσβαση στον αερολιμένα της Αθήνας, καθώς και στα κέντρα λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών και αντιπροσώπων που εδρεύουν στη περιοχή.