Παρακολούθηση Συμμόρφωσης

Κατά το άρθρο 4 παρ. 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 95/93 όπως έχει τροποποιηθεί, ο Συντονιστής παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αερομεταφορέων με τις χρονοθυρίδες που τους έχουν χορηγηθεί. Η διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων των αερομεταφορέων σύμφωνα με τις χρονοθυρίδες ή τα συμφωνημένα προγράμματα, εντοπίζοντας και καταπολεμώντας την παραβίαση χρονοθυρίδων, όπως περιγράφεται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Διεθνείς Οδηγίες.