Τοπικοί Κανόνες

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024 09:47

Τοπικός Κανόνας για τον αερολιμένα Ηρακλείου (HER) κατά τη θερινή περίοδο S24.

Για τη χρονική περίοδο μεταξύ 01 Ιουνίου 2024 – 30 Σεπτεμβρίου 2024 και κατά τις ώρες 0405 (UTC) – 1925 (UTC), ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος παραμονής στο έδαφος για νέες πτήσεις είναι 120 λεπτά.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου απρόβλεπτες επιχειρησιακές συνθήκες επιβάλουν την παραμονή στο έδαφος για περισσότερα από 120 λεπτά, ο συντονιστής θα εκχωρεί τις αντίστοιχες χρονοθυρίδες και η πραγματοποίηση της πτήσης θα υπόκειται στην τελική έγκριση του Φορέα Διαχείρισης του αερολιμένα.

Παραμονή στο έδαφος άνω των 120 λεπτών επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 1930 (UTC) – 0400 (UTC), σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες παραμέτρους του αερολιμένα, και τις εκχωρηθείσες χρονοθυρίδες (για νέα αιτήματα χρονοθυρίδων με χρονικό ορίζοντα έως και 7 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της πτήσης, απαιτείται και η παράλληλη έγκριση του Φορέα Διαχείρισης του αερολιμένα.

Από τους ανωτέρω χρονικούς περιορισμούς εξαιρούνται οι αερομεταφορείς που διατηρούν επιχειρησιακή βάση καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους στο αερολιμένα, καθώς και οι πτήσεις GA/BA.

Οι αερομεταφορείς που δε συμμορφώνονται με τους ανωτέρω περιορισμούς και διαδικασίες και συνεπώς προκαλούν βλάβη στην εύρυθμη λειτουργία του αερολιμένα, θα υποστούν κυρώσεις σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 15:11

Τοπικός κανόνας για τον αερολιμένα Κεφαλονιάς (EFL) κατά τη θερινή περίοδο S24

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής για όλα τα αεροσκάφη που έχουν τοποθετηθεί στις δηλωθείσες θέσεις στάθμευσης πρέπει να είναι έως και 90 λεπτά ημερησίως.

Επιπλέον:

  • Δύο (2) αεροσκάφη που έχουν τοποθετηθεί στις δηλωθείσες θέσεις στάθμευσης μπορούν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο.
  • Εξαιρούνται οι πτήσεις εξυπηρέτησης άγονων γραμμών. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ένα μόνο τμήμα της πτήσης έχει χαρακτηριστεί ως πτήση άγονης γραμμής.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023 18:13

Οδηγίες για τη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων την επιχειρησιακή ημέρα.

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη νέα διαδικασία που αφορά στη διαχείρiση των εντός της ημέρας αιτημάτων πτήσεων.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 11:31

Διαδικασία Εγκρίσεως Μακράς Παραμονής (LGT) για την περίοδο S24

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη νέα διαδικασία που αφορά στη διαχείριση αιτημάτων πτήσεων μακράς παραμονής στο έδαφος (LGT) με σκοπό τη δίκαιη κατανομή των χρονοθυρίδων σε όλους τους αερολιμένες.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022 14:18

Διαδικασία Εγκρίσεως Μακράς Παραμονής (LGT) για την περίοδο S23

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη διαδικασία που αφορά στη διαχείριση αιτημάτων πτήσεων μακράς παραμονής στο έδαφος (LGT) για την περίοδο S23.