ΤΟ Δ.Σ.

Δρ. Λυμούρης Νικόλαος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διεθνολόγος

Παπαδαυίδ - Πατέρα Νικολέττα

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Δικηγόρος

Μανούσος Κων/νος

Μέλος Δ.Σ.

Οικονομολόγος

Βαλαούρας Χαράλαμπος

Μέλος Δ.Σ.

Μηχανολόγος - Μηχανικός

Ανδρεαδάκη Ζαχαρένια

Μέλος Δ.Σ.

Δικηγόρος