Τοπικοί Κανόνες

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 15:11

Τοπικός κανόνας για τον αερολιμένα Κεφαλονιάς (EFL) κατά τη θερινή περίοδο S24

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής για όλα τα αεροσκάφη που έχουν τοποθετηθεί στις δηλωθείσες θέσεις στάθμευσης πρέπει να είναι έως και 90 λεπτά ημερησίως.

Επιπλέον:

  • Δύο (2) αεροσκάφη που έχουν τοποθετηθεί στις δηλωθείσες θέσεις στάθμευσης μπορούν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο.
  • Εξαιρούνται οι πτήσεις εξυπηρέτησης άγονων γραμμών. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ένα μόνο τμήμα της πτήσης έχει χαρακτηριστεί ως πτήση άγονης γραμμής.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023 18:13

Οδηγίες για τη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων την επιχειρησιακή ημέρα.

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη νέα διαδικασία που αφορά τη διαχείρiση των εντός της ημέρας αιτημάτων πτήσεων.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 11:31

Διαδικασία Εγκρίσεως Μακράς Παραμονής (LGT) για την περίοδο S24

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη νέα διαδικασία που αφορά τη διαχείριση αιτημάτων πτήσεων μακράς παραμονής στο έδαφος (LGT) με σκοπό τη δίκαιη κατανομή των χρονοθυρίδων σε όλους τους αερολιμένες.