Αυτοματοποιημένες Υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 95/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο συντονιστής οφείλει να εξασφαλίσει παροχή υπηρεσιών και εκτός ωρών γραφείου.