Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Χρονοθυρίδες

Η Ε.Α.Σ.Π. ενημερώνει ότι, σήμερα δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Χρονοθυρίδες.

Η προθεσμία για την επιστροφή σειρών χρονοθυρίδων εκ μέρους των αερομεταφορέων μεταβλήθηκε. Οι αερομεταφορείς πρέπει να πραγματοποιήσουν τις τυχόν επιστροφές σειρών πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Το Έγγραφο Οδηγιών της Ε.Α.Σ.Π. έχει ενημερωθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανωτέρω αλλαγή και ορίζει ως προθεσμία την 27η Φεβρουαρίου, 22:59 UTC (αντί για 26 Φεβρουαρίου).

@Friday, 19/02/2021