Πρόταση για τη Διαδικασία Μακράς Παραμονής για το S23

Ο Ε.Ο.Σ.Π. έχει προτείνει αναθεωρημένη διαδικασία σχετικά με τις Πτήσεις Μακράς Παραμονής, προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή χρονοθυρίδων για όλες τις πτήσεις σε έκαστο συγκεκριμένο αερολιμένα.

@Thursday, 29/09/2022